Wetwijs, voor een juridische cursus voor MKB ondernemers

Algemene voorwaarden Wetwijs

1. DEFINITIES

1.1 Wetwijs: Wetwijs, gevestigd op Hunzestraat 19-II (1079 VR) te Amsterdam, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een Cursus is gesloten.
1.3 Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de Opdrachtgever aan de Cursus deelneemt.
1.4 Cursus: een Algemene Cursus of ‘In-House’ Cursus of enige andere door Wetwijs georganiseerde bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van juridische kennis en/of vaardigheden.
1.5 Aanmelding: iedere aanmelding door Opdrachtgever voor het bijwonen van een Cursus door Cursist(en).
1.6 Algemene Cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
1.7 'In-House' Cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanmeldingen door Opdrachtgever verstrekt aan Wetwijs, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever. Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Wetwijs zijn betrokken.
2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Wetwijs schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Wetwijs en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3. TARIEVEN

3.1 Voor iedere Aanmelding voor een Algemene Cursus gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de Aanmelding op internet zijn vermeld.
3.2 Voor een ‘In-House’ Cursus gelden de tarieven zoals vermeld in de voor de betreffende ‘In-House’ Cursus opgestelde offerte.
3.3 In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

4. TOTSTANDKOMING AANMELDING

4.1 De Aanmelding voor een Algemene Cursus kan door Opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier via de website van Wetwijs, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
4.2 Wetwijs bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de Aanmelding voor de Cursus tot stand.
4.3 Ter zake een 'In-House' Cursus zal Opdrachtgever een offerte aanvragen bij Wetwijs.
4.4 De overeenkomst met betrekking tot een 'In-House' Cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
4.5 De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Wetwijs is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

5. BETALING

5.1 Na de Aanmelding voor een Cursus zoals vermeld in artikel 4.1 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4.3 zendt Wetwijs een factuur met betrekking tot de Cursus aan Opdrachtgever.
5.2 Betaling door Opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op bankrekening [ ] onder vermelding van de naam van Opdrachtgever en de cursusdatum.
5.3 Indien voor aanvang van de Cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door Wetwijs is ontvangen, is de Cursist niet gerechtigd aan de Cursus deel te nemen, zonder dat dit Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van het volledige cursusbedrag plus eventueel bijkomende kosten.

6. INCASSOKOSTEN

6.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met betaling, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
6.2 Indien Wetwijs hogere kosten heeft gemaakt ter incasso van haar vordering, welke kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
6.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

7. VERPLAATSING CURSUSDATA

Een Cursus kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1) week - voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

8. ANNULERING CURSUS DOOR OPDRACHTGEVER

8.1 De Opdrachtgever kan deelname aan een Algemene Cursus annuleren voor de aanvang van de Cursus, met daaraan verbonden de in het navolgende genoemde consequenties. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Consequenties annulering:
a. In geval van annulering tot 8 weken voorafgaande aan de start van de Cursus, is een bedrag aan administratiekosten verschuldigd van EUR 25.
b. In geval van annulering door een Cursist in de periode 8 tot 4 weken voorafgaande aan de start van de Cursus, is een bedrag verschuldigd van 50% van het totale cursusbedrag.
c. In geval van annulering door een Cursist in de periode 4 tot 2 weken voorafgaande aan de start van de Cursus, is een bedrag verschuldigd van 75% van het totale cursusbedrag.
d. In geval van annulering door een Cursist in de periode van 2 weken voorafgaande aan de start van de Cursus, blijft volledige voldoening van het cursusbedrag vereist, tenzij - zulks naar het oordeel van Wetwijs – zwaarwegende bijzondere omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding rechtvaardigen.
e. Indien Opdrachtgever, na het tot stand komen van de overeenkomst, wil overgaan tot annulering om welke reden dan ook, is zulks uitsluitend mogelijk volgens het in a, b en c gestelde.
f. Wanneer een Cursus geen doorgang vindt wegens onvoldoende deelname, zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte worden gesteld. De reeds betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
8.2 Indien een Cursist verhinderd is deel te nemen aan de Cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Wetwijs. Voor deze vervanging is Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
8.3 Een verhinderde Cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde Cursus op andere datum. Bij overboeking na drie (3) weken voor startdatum worden administratiekosten ad € 17,50 in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een (week) voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 17,50.

9. ANNULERING DOOR WETWIJS

Wetwijs behoudt zich het recht voor een Cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Wetwijs zal het door Opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Wetwijs aan Opdrachtgever een alternatief aan. Indien Opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Wetwijs is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met annulering van de Cursus door Wetwijs, tenzij aan Wetwijs opzet of grove schuld kan worden verweten.
10.2 Wetwijs is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de Cursus, tijdens de Cursus verkregen antwoorden of interpretaties van de in de Cursus behandelde stof of in het kader van de Cursus verstrekt lesmateriaal. Deelname aan de Cursus strekt uitdrukkelijk niet tot het geven van specifiek juridisch advies.
10.3 Indien Wetwijs op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart Wetwijs voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door Wetwijs geleverde diensten.
10.5 Opdrachtgever vrijwaart Wetwijs voor ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
10.6 Wetwijs is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die Opdrachtgever ter zake van de door Wetwijs geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Wetwijs.
10.7 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand na het constateren van de schade aan Wetwijs is gemeld, en indien de vordering niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

11. OVERMACHT

11.1 Indien Wetwijs door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
11.2 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst van Opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
11.3 In geval van overmacht van Wetwijs heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Wetwijs als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Wetwijs onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Wetwijs kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de Opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting wegens ziekte of ongeval en technische storingen.
11.5 Wetwijs zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
11.6 Voorzover Wetwijs ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wetwijs gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van Opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de Cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de Cursus worden door Wetwijs voorbehouden.
12.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wetwijs is Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen noch te gebruiken voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de Cursus zijn gesteld.

13. VERVANGING DOCENT

Wetwijs is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent.

14. RECLAME

14.1 Opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de Cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de Cursus en deze te richten aan de directeur van Wetwijs. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
14.2 Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

15. OVERDRACHT VAN RECHTEN

Het is Wetwijs toegestaan de uit enige Opdracht voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

16. GESCHILLEN

16.1 De rechter in de vestigingsplaats van Wetwijs is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wetwijs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke Opdracht tussen Wetwijs en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

18.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
18.2 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal een Opdracht in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en billijkheid worden uitgelegd.

T: 020 - 408 33 70   F: 020 - 408 33 58   E: info@wetwijs.nl   I: www.wetwijs.nl
...